എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങളും

ആരോഗ്യ അവബോധം

79 ലേഖനങ്ങൾ

പൊതുജനാരോഗ്യം

48 ലേഖനങ്ങൾ

കിംവദന്തികൾ

40 ലേഖനങ്ങൾ

Hoax

39 ലേഖനങ്ങൾ

ശിശുപരിപാലനം

34 ലേഖനങ്ങൾ

Infectious Diseases

33 ലേഖനങ്ങൾ

Medicine

32 ലേഖനങ്ങൾ

Pediatrics

31 ലേഖനങ്ങൾ

Preventive Medicine

25 ലേഖനങ്ങൾ

Generic

23 ലേഖനങ്ങൾ

Life Style

22 ലേഖനങ്ങൾ

Parenting

20 ലേഖനങ്ങൾ

Psychiatry

20 ലേഖനങ്ങൾ

Gynecology

18 ലേഖനങ്ങൾ

Emergency Medicine

16 ലേഖനങ്ങൾ

സുരക്ഷ

16 ലേഖനങ്ങൾ

നൈതികത

14 ലേഖനങ്ങൾ

Ethics

12 ലേഖനങ്ങൾ

Primary Care

12 ലേഖനങ്ങൾ

അനുഭവങ്ങൾ

12 ലേഖനങ്ങൾ

Ophthalmology

11 ലേഖനങ്ങൾ

First Aid

10 ലേഖനങ്ങൾ

Current Affairs

9 ലേഖനങ്ങൾ

Gastroenterology

8 ലേഖനങ്ങൾ

Neurology

8 ലേഖനങ്ങൾ

Orthopedics

8 ലേഖനങ്ങൾ

Surgery

8 ലേഖനങ്ങൾ

ആരോഗ്യമേഖല

8 ലേഖനങ്ങൾ

Endocrinology

7 ലേഖനങ്ങൾ

History

7 ലേഖനങ്ങൾ

ഗവേഷണം

7 ലേഖനങ്ങൾ

മറ്റുള്ളവ

7 ലേഖനങ്ങൾ

Dermatology

6 ലേഖനങ്ങൾ

Dietetics

6 ലേഖനങ്ങൾ

Obstetrics

6 ലേഖനങ്ങൾ

Vaccination

6 ലേഖനങ്ങൾ

Disaster Management

5 ലേഖനങ്ങൾ

Philosophy

5 ലേഖനങ്ങൾ

Pulmonology

5 ലേഖനങ്ങൾ

അംഗപരിമിതർ

5 ലേഖനങ്ങൾ

Dentistry

4 ലേഖനങ്ങൾ

Forensic Medicine

4 ലേഖനങ്ങൾ

Genetic Diseases

4 ലേഖനങ്ങൾ

Geriatrics

4 ലേഖനങ്ങൾ

Nephrology

4 ലേഖനങ്ങൾ

Oncology

4 ലേഖനങ്ങൾ

Palliative Medicine

4 ലേഖനങ്ങൾ

Andrology

3 ലേഖനങ്ങൾ

Cardiology

3 ലേഖനങ്ങൾ

Pathology

3 ലേഖനങ്ങൾ

Radiology

3 ലേഖനങ്ങൾ

Gastrosurgery

2 ലേഖനങ്ങൾ

Immunisation

2 ലേഖനങ്ങൾ

Pharmacology

2 ലേഖനങ്ങൾ

Sports Medicine

2 ലേഖനങ്ങൾ

Transfusion Medicine

2 ലേഖനങ്ങൾ

Anaesthesia

1 ലേഖനങ്ങൾ

Radiotherapy

1 ലേഖനങ്ങൾ

Research

1 ലേഖനങ്ങൾ

Toxicology

1 ലേഖനങ്ങൾ

Urology

1 ലേഖനങ്ങൾ

Poster

0 ലേഖനങ്ങൾ

Text

0 ലേഖനങ്ങൾ

Uncategorized

0 ലേഖനങ്ങൾ

Video

0 ലേഖനങ്ങൾ